Tjenester

Her kan du se hvilke type tjenester vi i hovedsak utfører.

I sommersesongen:
- Opparbeidelse av hustomter
- Legging av heller / brostein, kantstein samt oppsetting av forstøtningsmur
- Grunnarbeid for større bygg
- Bygging av veier/skogsveier og parkeringsplasser (klargjøring for asfaltering)
- Opparbeidelse av kommunaltekniske anlegg som vann, avløp og infiltrasjon
- Generell sprengningsarbeid
- Levering av grusmasser (grus, pukk for drenering, toppdekke, matjord)
- Vi har også maskinhenger for transport av maskiner og utstyr


I vintersesongen:
- Brøyting
- Strøing
- Snørydding
- Ishøvling / graving
- Tining av stikkrenner, vi har også utstyr for tining av vannrør

Skilt